کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 3378   |   تاریخ درج: Thursday, July 14, 2016   |   ساعت: 5:58 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: مهندس حسین مسگری

 

انتشار کتاب خوردگی در پالایشگاه ها

کتاب خوردگی در پالایشگاهها به همت دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت آذر انرژی در دو بخش مجزا تدوین و به تالیف آقای مهندس حسین مسگری رسیده است. 


بخش اول با عنوان "اصول خوردگی " که در چهار فصل به معرفی اصول کلی الکتروشیمیایی خوردگی و انواع آن در شرایط مختلف و راهکارهای عمومی مقابله با آن پرداخته است. بخش دوم با عنوان "خوردگی در پالایشگاه ها " به معرفی تجربیات عملی حاصل از فدراسیون اروپایی خوردگی در پالایشگاههای مختلف می پردازد تا بتوان از این تجربیات در موارد مشابه استفاده کرد.

در این کتاب می خوانید:
بخش اول: اصول خوردگی

1- اصول خوردگی
2- انواع خوردگی براساس واکنش های کاتدی مختلف
3- انواع خوردگی براساس شکل ظاهری
4- خوردگی در محیط های مختلف

بخش دوم: خوردگی در پالایشگاهها
1- کربوریزاسیون و پودری شدن فولاد و آلیاژهای دما بالا توسط هیدروکربن ها
2- ارزیابی سالم بودن و طول عمر واحدهای بهسازی کاتالیستی
3- استفاده از اندازه گیری های فلاکس هیدروژن در ارزیابی خطر خوردگی و ترک در کاربردهای پالایشگاهی
4- تخریب فولاد کربنی تحت تأثیر سولفور در کوره پالایشگاهی- پیش بینی طول عمر باقیمانده 
5- رفع مسائل خوردگی در واحدهای آلکیلاسیون HF
6- خوردگی در سیستم بالاسری جداکننده آب ترش
7- خوردگی مخازن ذخیره (روزمینی) مواد نفتی و انتخاب سیستم های پوششی برای حفاظت خوردگی آنها
8- استفاده از پوشش ها برای جلوگیری از خوردگی مخازن فرآیندی در دماها و فشارهای بالا
9- روش اثر میدانی برای پایش خوردگی
10- روش آزمایش جدایش

Share نسخه مخصوص چاپ