fa-IR   English (United States)
زمینه های تحقیق و توسعه
فعالیت های تحقیق و توسعه
  • پایلوت های برج تقطیر و جداسازی

    شرکت آذرانرژی تبریز به منظور انجام تستهای هیدرولیکی بر روی طراحی جدید سینی ها ، اقدام به ایجاد آزمایشگاه جداسازی در واحد تحقیق و توسعه خود نموده است. 

    پنجشنبه, تير 24, 1395
  • پروژه تعویض سینی های استریپر سکوی بهرگانسر

    شرکت آذر انرژی پروژه تعویض سینی های استریپر میدان نفتی سکوی بهرگانسر را با موفقیت کامل به انجام رسانده است.

    پنجشنبه, تير 24, 1395