Resarch and Development Categories
Research and Development Activities
Article ID : 25  |   NUMBER OF COMMENTS: 0   |   visits: 2713   |   PUBLISH DATE: Thursday, July 14, 2016   |   PUBLISHTIME: 5:04 PM   |  

 

پایلوت های برج تقطیر و جداسازی

شرکت آذرانرژی تبریز به منظور انجام تستهای هیدرولیکی بر روی طراحی جدید سینی ها ، اقدام به ایجاد آزمایشگاه جداسازی در واحد تحقیق و توسعه خود نموده است. 


این آزمایشگاه دارای 2 پایلوت برج تقطیر درابعادی به قطر 1متر وارتفاع 4متر می باشد . در این برج ها یک بار سینی های متداول از جمله valve tray , sive tray ,… نصب گردیده و تست های مختلفی در دبی های مختلف گاز و مایع انجام می گیرد و پس از تست های متنوع سینی ها به راحتی تعویض گردیده و سینی های ابداعی شرکت بر روی آنها  نصب می شود و همان تستها بر روی سینی های جدید انجام می گردد، درصورت موفقیت آمیزبودن سینی های جدید در مقایسه با انواع متداول آن ، بررسی های تخصصی تر برروی آن انجام می گیرد .

برخی از مهمترین تستها که روی این پایلوت ها انجام می گیرد در ذیل آمده است :                                      

  • افت فشار سینی     
  • میزان ریزش مایع سینی(weeping)       
  • میزان ماندگی قطرات مایع در بخار خروجی از برج (entrainment)  
  • میزان ماندگی مایع روی سینی(liquid hpldup)
  • ارتفاع مایع زلال  (Clear liquid height)
  • ارتفاع سرکف
  • الگوهای جریان مایع بر روی سینی
  • بازده سینی (murphreeTray efficency

 

Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?