Resarch and Development Categories
Research and Development Activities
Article ID : 31  |   NUMBER OF COMMENTS: 0   |   visits: 2383   |   PUBLISH DATE: Thursday, July 14, 2016   |   PUBLISHTIME: 12:00 AM   |  

 

تعیین محل قرارگیری بهینه ی دریچه های هدایت بخار

مقاله "تعیین محل قرارگیری بهینه ی دریچه های هدایت بخار بر روی سینی غربالی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی" توسط آقایان علی زارعی، رهبر رحیمی، طالب زارعی، مرتضی زیودار از گروه مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان و آقای نادر نظیری از شرکت شرکت آذر انرژی تبریز، تبریز تالیف شده است.


چکیده:

در تحقیق حاضر، با استفاده از ابزار دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) به بررسی اثرجهت گیری دریچه های هدایت بخار، بر روی سینی های غربالی پرداخته ایم. سینی غربالی شبیه سازی شده در مقیاس صنعتی است. از دریچه های هدایت بخار به منظور بهبود الگوی جریان مایع بر روی سینی استفاده شده است. پژوهش های قبل نشان داده اند تعداد 8 دریچه بهترین حالت را دارد. در کار حاضر سعی شد تا بهترین محل قرار گیری این دریچه ها بدست بیاید. استفاده از این دریچه ها در گوشه های سینی از جنبه تشکیل حباب بهتر تشخیص داده شد. بهترین محل قرار گیری یک ردیف 4تایی در گوشه سینی در فاصله 2/0 متر از ورودی مایع و یک ردیف 4 تایی در فاصله 6/0 متر از ورودی مایع و 2/0 متر از بند خروجی و با زاویه 25 درجه نسبت به جهت مستقیم عبور مایع به درون ناودانی، تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی: دینامیک سیالات محاسباتی، تقطیر، سینی، هیدرودینامیک، دریچه های هدایت بخار

Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?