محصولات آذر انرژی
stack
چهارشنبه, خرداد 11, 1401 by درنا صباحی

?????? ?????...
Static Mixer
چهارشنبه, خرداد 11, 1401 by درنا صباحی

?????? ?????...
Mesh Coalescer
سه شنبه, خرداد 10, 1401 by درنا صباحی

?????? ?????...
Cyclone
سه شنبه, خرداد 10, 1401 by درنا صباحی

?????? ?????...
Jet Mixer
دوشنبه, دي 06, 1400 by درنا صباحی

 

?????? ?????...
Inlet Devices
دوشنبه, دي 06, 1400 by درنا صباحی

?????? ?????...
Outlet Collector
دوشنبه, دي 06, 1400 by درنا صباحی

?????? ?????...
Inlet Diffuser
دوشنبه, دي 06, 1400 by درنا صباحی

?????? ?????...
support plate
دوشنبه, دي 06, 1400 by درنا صباحی

?????? ?????...
توزیع کننده گاز (Vapor Distributor)
يکشنبه, آبان 26, 1398 by مدیرسایت آذر انرژی 1
?????? ?????...
توزیع کننده پره ای (Schoepentoeter)
پنجشنبه, آبان 09, 1398 by مدیرسایت آذر انرژی 1

?????? ?????...
مخازن تحت فشار (Pressure Vessel)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
قطره گیر صفحه ای (Vane Pack Demister)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
صفحات وی وایر (V-Wire Screen)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
Basket
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
صفحات نگه دارنده (Support Plate & Support Grid)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
نگهدارنده و محدود کننده بستر (Bed Limiter & Hold Down Grid)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
توزیع کننده مجدد (Redistributor)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
توزیع کننده گاز مایع (Vapor-Liquid Distributor)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
پکینگ های تصادفی (Random Packing)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
پکینگ ساختار یافته (Structured Packing)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
سینی های دودکشی (Chimney Tray - draw off tray or Liquid Collector)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
سینی های سانتریفیوژ شرکت آذر انرژی (Azar energy high efficiency Tray)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
سینی‌های دریچه‌ای (Valve Tray)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
سینی­ های فنجانی (Bubble Cap Tray)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
سینی­ های غربالی (Sieve Tray)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
شعله گیر (Flame Arrestor)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
صافی (Strainer)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...
بستر توپی های بی اثر (Inert Ball Support)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
جداکننده صفحه ای مایع-مایع (Plate Pack Liquid Liquid Coalescer)
سه شنبه, خرداد 29, 1397 by مدیر پشتیبانی پورتال

?????? ?????...