fa-IRen-US
Products
Vapor Distributor
Sunday, November 17, 2019 by مدیرسایت آذر انرژی 1

برای زمانی که بخار وارد شده به تاور نیاز به توزیع یکنواخت داشته باشد از توزیع ­کننده بخار استفاده می­شود که در پایین تاور و یا در فاصله بین بسترهای پکینگ قرار داده می­شود. انتخاب توزیع ­کننده گاز مناسب باعث بازدهی جداسازی بیشتر می­گردد.

Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?